Kontakt oss
no se com no

Myynti- ja toimitusehdot

OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA

Näitä yleisiä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan kaikkiin Hallingplast Oy:n, Y-tunnus 3384937-7 (”Myyjä”) tavaroiden tai palvelujen (“Tuotteet”) myyntiin ostajalle (Ostaja), ellei osapuolten kesken ole erikseen kirjallisesti muuta sovittu.

TARJOUKSET JA OSTOTILAUKSET

Mikäli Myyjän tarjouksessa ei toisin mainita, tarjous on voimassa 30 päivää sen päiväyksestä lukien.

Tarjouksen hinta perustuu valuuttakursseihin tarjouksentekopäivänä, ellei tarjouksessa toisin mainita. Tarjouksen hinta ja muut ehdot perustuvat tarjouspyynnössä tai muutoin Ostajan antamiin tietoihin ja määriin. Jos ostotilaus ei vastaa annettuja tietoja tai määriä, Myyjällä on oikeus tarkistaa hintaa tai muita ehtoja lopullisten tietojen mukaisesti.

Ostaja vastaa Myyjälle antamiensa Tuotteiden käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

Ostaja voi peruuttaa Tuotteiden tilauksensa varastovalikoimassa 5 arkipäivän kuluessa tilauksen tekemisestä. Ostajan tilauksesta valmistetut erikoistuotteet eivät ole vaihto- tai palautuskelpoisia.

HINNAT

Hinnat perustuvat Myyjän tarjoushetkellä voimassa olevaan hinnastoon. Hintoihin ei sisälly arvonlisäveroa, pakkauskustannuksia eikä kuljetuskustannuksia, jotka veloitetaan tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa mainittujen hintojen lisäksi.

Tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa annettu Tuotteen hinta ei sisällä Tuotteen purkamista eikä pakkausmateriaalin postamista, ellei tätä ole nimenomaisesti mainittu.

Myyjä pidättää itselleen oikeuden hintojen tarkistukseen ennalta ilmoittamatta.

MAKSUEHDOT

Lasku maksetaan 30 päivän kuluessa laskun päivämäärästä. Jos maksua ei ole suoritettu määräajan loppuun mennessä, Myyjällä on oikeus periä viivästyskorkoa eräpäivästä lukien (Korkolaki 633/1982).

Ostajalla ei ole oikeutta pidättää tai kuitata kauppahintaa, viivästyskorkoa tai osaa niistä hänen Myyjää vastaan mahdollisesti esittämäänsä vaatimusta vastaan.

Myyjä pidättää itselleen oikeuden vaatia kauppahinnan maksamista ennen toimitusta tai vaatia maksutakuuta milloin tahansa ennalta ilmoittamatta. Jos Ostaja ei maksa kauppahintaa tai sen osaa tai ei aseta vakuutta, Myyjällä on oikeus pidättyä Tuotteiden toimittamisesta, kunnes koko erääntynyt summa on maksettu ja/tai tästä annettu vaadittu vakuus. Tällaisissa tapauksissa tilausvahvistuksessa mainittu toimitusaika lasketaan alkavaksi vakuuden maksu- tai asettamispäivästä.

TOIMITUSEHDOT

Myyjän on kohtuullisessa ajassa tilauksen vahvistamisesta ilmoitettava toimitusaika.

Jos tilaukseen tehdään muutoksia sen jälkeen, kun Myyjä on ilmoittanut toimitusajan, Myyjällä on oikeus määrätä uusi toimitusaika, joka lasketaan alkavaksi siitä päivästä, jolloin ilmoitus viimeisestä muutoksesta on Myyjälle saapunut.

Toimitusehdot ovat DAP – toimitettuna määräpaikalle (INCOTERMS 2020), Ostajan tiloihin tai muuhun nimettyyn paikkaan sillä varauksella, että Ostaja vastaa rahtikuluista.

Jos Myyjä ei toimita Tuotteita määräajassa, Ostajalla on oikeus vaatia vahingonkorvausta, enintään 0,5 prosenttia viivästyneen toimituksen verottomasta kauppahinnasta kutakin täyttä viivästymisviikkoa kohti mutta ei kuitenkaan enempää kuin yhteensä 7,5 prosenttia viivästyneen toimituksen verottomasta kauppahinnasta edellyttäen, että Ostaja on tehnyt kirjallisen korvausvaatimuksen 14 päivän sisällä alkuperäisen toimitusajankohdan päiväyksestä.

Ostajalla ei ole oikeutta purkaa tilausta tai tehdä muita viivästymiseen liittyviä kulu- tai korvausvaatimuksia.

OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN JA VAARANVASTUU

Omistusoikeus toimitettuihin Tuotteisiin siirtyy Ostajalle, kun koko kauppahinta on maksettu.

Vaaranvastuu siirtyy Ostajalle, kun Myyjä on toimittanut Tuotteet niiden määränpäähän ja ne on mahdollista purkaa, vaikka omistusoikeus ei ole vielä siirtynyt Ostajalle. Ostajalla on velvollisuus huolehtia hallussaan olevista Tuotteista Myyjän omistusoikeuden aikana ja vakuuttaa ne Ostajan omalla kustannuksella.

REKLAMAATIO JA TUOTETAKUU

Ostajan vastuulla on tarkastaa Tuotteet viipymättä toimituksen tapahduttua. Toimitusta tai Tuotteita koskeva reklamointi tulee tehdä kahdeksan (8) päivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta. Jos virhettä ei voitu havaita vastaanottamisen yhteydessä, kirjallinen valitus virheestä tulee tehdä kahdeksan (8) päivän kuluessa sen ilmenemispäivästä. Jos Ostaja laiminlyö virheestä ilmoittamisen asetetuissa määräajoissa, hän menettää oikeutensa tehdä virheeseen perustuvia vaatimuksia.

Tuotteiden luovutusta Ostajalle seuraavien 24 kuukauden ajan Myyjä takaa, että materiaalissa, laadussa tai suunnittelussa ei ole mitään Myyjään liittyviä puutteita, jolloin Tuotteet olisivat sopimuksenvastaiset.

Myyjän Tuotteiden ominaisuuksia koskeva vastuu rajoittuu Myyjän antamiin tietoihin.

Edellä tarkoitetun takuun edellytyksenä on, että:

  • a) vika oli olemassa luovutushetkellä; ja
  • b) vika ei ole aiheutunut onnettomuuksista tai tahattomasta tai virheellisestä käytöstä, Tuotteiden varastoinnista tai asentamisesta ja että Tuotteiden käytössä on kaikkina aikoina noudatettu Myyjän ohjeita ja suosituksia.

Myyjä ei ole vastuussa Tuotteiden aiheuttamista vahingoista Ostajan tai kolmannen osapuolen kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen tai tällaisten vahinkojen seurauksista.

Myyjän tulee oman valintansa mukaan ja veloituksetta korjata, korvata tai palauttaa virheellisen Tuotteen kauppahinnan tai sen osan. Korvatut Tuotteet ja Tuotteet, joiden kauppahinta on maksettu takaisin, ovat Myyjän omaisuutta ja tulee palauttaa Myyjälle. Ostaja vastaa ja maksaa virheellisten Tuotteiden kuljetuksen Myyjän tiloihin, ja Myyjä vastaa ja maksaa korvaavien Tuotteiden kuljetuksen Ostajan tiloihin.

Jos Ostaja on ilmoittanut Myyjälle virheestä ja myöhemmin todetaan, että Myyjän vastuuseen kuuluvaa virhettä ei ole, Ostajan tulee korvata Myyjälle Ostajan ilmoitukseen liittyvät kohtuulliset kulut.

PALAUTUKSET

Virheellisten Tuotteiden palautukset tai toimitukset, jotka eivät ole ostotilauksen mukaiset, hyväksytään vain, jos reklamaatio on tehty kohdan 7 mukaisesti.

Varastovalikoimaan kuuluvien putkien (tyypillisesti SDR11 ja SDR17 -sarjaputket) palautus tai vaihto hyväksytään, jos Tuotteet eivät ole vahingoittuneita ja ovat alkuperäisissä pakkauksissaan. Palautus- ja vaihto-oikeus koskee ainoastaan varastovalikoimassa olevia Tuotteita ja eri sopimuksesta. Ostajan tilauksesta valmistetut erikoistuotteet eivät ole vaihto- tai palautuskelpoisia.

Myyjä antaa varastovalikoimaan kuuluvien Tuotteiden palautuksista tai vaihdosta hyvitystä 70 prosenttia niistä veloitetusta hinnasta. Jos Tuotteet palautetaan myöhemmin kuin kuusi (6) kuukautta niiden toimittamisesta, hyvitystä ei makseta.

Palautettavien Tuotteiden tulee olla hyvin pakatut, ja niiden mukana on oltava lähetysluettelo, josta käyvät ilmi seuraavat seikat:

  • Tavaranimike ja määrä
  • Palauttamisen syy ja kenen kanssa palauttamisesta on sovittu
  • Myyjän lähetysluettelon ja/tai laskun numero
  • Toivomus toimenpiteestä (vaihto, hyvitys tms.).

VASTUUNRAJOITUS

Myyjä ei vastaa virheellisistä Tuotteista paitsi näissä myynti- ja toimitusehdoissa esitetyin poikkeuksin eikä Ostajalla ole oikeutta tehdä korvausvaatimuksia Myyjää kohtaan, ellei sitä nimenomaisesti mainita tässä. Myyjä ei missään olosuhteissa vastaa epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat virheellisistä Tuotteista eikä Myyjän vastuu Ostajaa kohtaan missään tapauksessa ylitä Ostajan sellaisista Tuotteista maksamaa kauppahintaa.

YLIVOIMAINEN ESTE (FORCE MAJEURE)

Myyjä tai Ostaja ei kumpikaan ole vastuussa myöhästymisestä tai epäonnistumisesta velvoitteensa täyttämisessä muussa kuin maksun suorittamisessa silloin, kun noudattamatta jättäminen aiheutuu olosuhteista, joihin asianosainen ei ole kohtuudella voinut vaikuttaa.

Tällaisia syitä ovat muun muassa mutta ei ainoastaan myrsky, tulva tai muu luonnonmullistus, tulipalo tai muu onnettomuus, sota, liikekannallepano, epidemia tai pandemia tai muu lääketieteellinen katastrofi, valmiuslait ja vastaava lainsäädäntö, viranomaismääräykset, asetukset tai suositukset, mellakat tai mielenosoitukset, lakot tai muu työtaistelu, toimenpiteet, jotka vaaditaan työntekijöiden ja asiakkaiden terveyden turvaamiseksi (esimerkiksi epidemiaan tai vastaavaan liittyvät viranomaistoimenpiteet), vienti- tai tuontikiellot, konerikko, suurten tuotantomäärien peruutus, välttämättömien raaka-aineiden tai energialähteiden rajoitukset, alihankkijoiden virheelliset tai myöhästyneet toimitukset, liikenteen häiriöt tai muu sellainen este tai häiriö, joka suoraan tai epäsuoraan estää, viivästyttää tai tekee Tuotteiden valmistamisen tai toimittamisen kohtuuttoman vaikeaksi.

SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Näihin yleisiin myynti- ja toimitusehtoihin sovelletaan Suomen aineellisoikeudellisia lakia.

Kaikki näistä myynti- ja toimitusehdoista johtuvat tai niihin liittyvät riidat, erimielisyydet tai vaateet tai niiden rikkomukset, päättyminen tai pätemättömyys ratkaistaan ensisijaisesti Myyjän kotipaikan käräjäoikeudessa.

Lataa tästä (PDF)  ›